ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੀਰਤਨ ਪੂਜਾ ਅਰ ਕਥਾ ਇਨ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਭਿਆਸ ॥ Those who absorb themselves in these acts of Kirtan, worship *pooja*, and discourse *katha* ਤਿਸਕੇ ਅਘ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਹਿ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥55॥ All of their sins will be destroyed and will not be subject to the noose of Death. . ਦੋਰਹਾ ॥ ਸਗਲ ਦੁਖ ਤਿਸਕੇ ਮਿਟੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿਓ ਨ ਕੋਇ ॥ All their sins being destroyed, they will not see any of the World *as Maya, as separate from Self*. ਮੁਝ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਰਾਪਤ ਹਆ ਸੋਇ ॥56॥ Now I have obtained the state of being purely within the Deathless. [[Dasam Guru Granth Sahib/Gobind Gita]]: author, Guru Gobind Singh [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[baba santa singh katha.JPG]]