ਆਯੁਧ ਸੂਰ ਸਜੈ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਆਨ ਨ ਆਯੁਧ ਅੰਗਹਿ ਸਾਜੈ ॥ A warrior adorns weapons in hand - no one else adorns weapons on their limbs - Guru Gobind Singh Ji Krishnavtar, verse 1898 [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[weapons.jpg]]