ਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਥ ਲੈ ਹਰਿ ਭੋਜਨ ਕੀ ਭੂਅ ਮੈ ਪਗ ਧਾਰ੍ਯੋ । ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫੀਮ ਮੰਗਾਇ ਪੀਯੋ ਮਦ ਸੋਕ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਡਾਰ੍ਯੋ । They gave great presents to Krishna, who then taking Arjuna along with him went to eat; they requested poppy seeds, opium, cannabis and alcohol, indulging with these they removed all their anxieties. ਮੱਤਿ ਹੋ ਚਾਰੋਈ ਕੈਫਨ ਸੋ ਸੁਤ ਇੰਦ੍ਰ ਕੈ ਸੋ ਇਮ  ਸ੍ਯਾਮ ਉਚਾਰ੍ਯੋ । ਕਾਮ ਕੀਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਟਿ ਕਿਉ ਮਦਰਾ ਕੋ ਨ ਆਠਵੋ ਸਿੰਧ ਸਵਾਰ੍ਯੋ ।੨੧੧੫। Consuming these four they became intoxicated and Krishna then said to Arjuna, "Brahma *the Creator who made the seven oceans* has done nothing right, for why did he not make the Eighth Ocean out of alcohol?" ਦੋਹਰਾ । ਤਬ ਪਾਰਥ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਕੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਕਹ੍ਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਜੜ ਬਾਮਨ ਇਨ ਰਸਨ ਕੋ ਜਾਨੈ ਕਹਾ ਉਪਾਇ ।੨੧੧੬। Then Arjuna, while folding his hands, replied Hari *Krishna*, "Why would he create that? What would this dull Brahmin know of these pleasures?" [[Krishnavatar]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[alcohol.png]]