ਜੇ ਜੇ ਬਾਦਿ ਕਰਤ ਹੰਕਾਰਾ ॥ All those who argue in arrogance ਤਿਨ ਤੇ ਭਿੰਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾਰਾ ॥ They remain removed from the Creator - The Wonderous Drama [Bachittar Natak], Guru Gobind Singh Chapter 6 - 'Death's Command for Me to Enter the World', verse 61 [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[bachittar natak.jpeg]]