ਖੜਗ ਖੰਡਾ ਅਸੀ ਅਰਿਗਰ ਧਰਮ ਰੱਚ ਤੱਗ ਛਤ੍ਰੀ ॥ You are the the Kharag (twelve fist long double edge sword), the Khanda (ten fist long khanda), the Asi (double handed sword), the enemy of the throat, guardian of Dharam, the sword belt of the warrior! ਬਿਸ਼੍ਵਪਾਲ ਭੂਪਾਲ ਪੱਛ ਪਲ ਭੱਛ ਰਣ ਕੱਛ ਅੱਤ੍ਰੀ ॥ Nurturer of the world, nurturer of the kings, devourer of time, preserver of honour on the battlefield, weapon adorner! ਰਾਜ ਮੰਡਾ ਅਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡਾ ਈਸ੍ਵਰੀ ਕਰਵਾਰ ਹੈ ॥ The establisher of kingdoms, extremely fierce, the Divine Goddess, the Sword! ਸ਼ਕਤਿ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਬੈਸ਼ਨਵੀ ਭਵਾਨੀ ਤੂੰ ਤਰਵਾਰ ਹੈ ॥ You are the power of Saraswati, Lakshmi, oh Bhavani, you are the Sword! ਨਿਤ ਜਿਯੋਤੀ ਮੁਕਤਿ ਦਾਇਕ ਧਾਰਾਧਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੈ ॥ You are the eternal flame! The granter of liberation, the edge of the sharp sword, you are the Kirpan! ਚੰਡਕਾ ਮੰਡਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਾਲਕਾ ਗੁਨਖਾਨਿ ਹੈ ॥ You are Chandika, Mandika, the mother of the earth and world, oh Kalika, you are the treasure of virtue! ਭਵ ਮਾਨਕਾ ਖਲ ਹਾਂਨ ਕਾ ਰੱਤ ਪਾਲਕਾ ਜਗ ਮਾਨ ਹੈ ॥ The pride of the world, the destroyer of the vile, drinker of blood, you are the pride of the world! ਇਹ ਕਵਚਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋ ਬਤੀਸਾ ਪਢੈ ਜੋ ਨਿਤ ਛੱਤ੍ਰੀ ॥ That Kshatriya (warrior) who reads this Kavach (protective eulogy) of Brahma, thirty-two times daily ਰਣ ਜੀਤ ਲੈਹ ਨਿਰਭੀਤ ਰਹਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਪਾਵੈ ਅੱਤ੍ਰੀ ॥ Such a weapon-wearer will attain victory on the battlefield, remain fearless, and attain Ridhi Sidhi (spiritual powers) ਲਹਿ ਬੇਦ ਭੇਦ ਜੋ ਪਢੈ ਬਿਪ੍ਰਬੈਸਯ ਧੰਨ ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ ॥ A Brahmin who reads this will know the secret of the Vedas, and a Vaishya who reads with will attain comfort of wealth and family. ਧਨ ਧਾਮ ਤਨ ਅਰੋਗ ਸੂਦਰ ਪਾਇ ਸੁਖ ਅਕੰਪਤਾ ॥ Wealth, home, and a body without ailments *all* of beautiful unswerving comfort *is attained through contemplating this mantra* for the Shudra. ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਬੀਰ ॥ This ‘Bola’ is of Guru Hargobind, listen Khalsa warriors! ਫਤਿਹ ਪਾੳ ਮੈਦਾਨ ਮੈ ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ॥ Attain victory on the battlefield holding a Shamshir (curved sword) Although Brahm Kavach is not located in any portion of the modern published Dasam Granth Sahib, it is mentioned in the Chandi Chritar. After Durga (Chandi) defeated the demons and placed the kingdom back in the hands of the Deva's (demi-gods), everyone gathered to celebrate and praise Kalika. The following lines are from Chandi Chritar from Dasam Granth Sahib. ਮਿਲਿ ਕੈ ਸੁ ਦੇਵਨ ਬਡਾਈ ਕਰੀ ਕਾਲਿਕਾ ਕੀ ਏਹੋ ਜਗਮਾਤ ਤੈਂ ਤੋ ਕਟਿਉ ਬਡੋ ਪਾਪ ਹੈ ॥ All the gods gathered and sang this Eulogy in praise of Kaalika (Chandi), "Oh Universal mother, Thou hast effaced a very great sin; ਦੈਤਨ ਕੋ ਮਾਰ ਰਾਜ ਦੀਨੋ ਤੈ ਸੁਰੇਸ ਹੂੰ ਕੋ ਬਡੋ ਜਸੁ ਲੀਨੋ ਜਗਿ ਤੇਰੋ ਈ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਹੈ ॥ Thou hast bestowed on Indra the kingdom of heaven by killing the demons, Thou hast earned great repulations and Thy glory hath spread in the world. ਦੇਤ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦਿਜ ਰਾਜ ਰਿਖਿ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਤਹਾ ਹੀ ਪੜਿੳ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਉਚ ਹੂੰ ਕੋ ਜਾਪ ਹੈ ॥ All the sages, spiritual as well as royal, bless Thee again and again, they have revited there the mantra, Brahm Kavach (the spiritual coat of mail). ਐਸੇ ਜਸੁ ਪੂਰ ਰਹਿਉ ਚੰਡਿਕਾ ਕੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੈਸੇ ਧਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋ ਆਪੁ ਹੈ ॥ The praise of Chandika (Chandi) pervades thus in all the three worlds like the merging of the pure water of the Ganges in the current of the ocean. [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]