ਹੂਆ ਬਚਨ ਤਬ ਸੰਗਤੀਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਾਂਧਹੁ ਨਿੱਤ । The command then was announced to the congregation, Forever strap oneself with weapons ਸੁਨਿਆ ਮੰਨਿਆ ਬਚਨ ਤਬ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੰਗਤ ਮਿਤ । Then the congregation listened and obeyed the command, Fostering great friendship with weapons ਲੜਤੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਨਿ ਪਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਲ । The combative congregation of the Guru listened to the words and saw the Compassionate True Guru ਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਤੁਰਕ ਨਿਸਾਲ । *Who commanded* to read Chandi Di Vaar daily, And the congregation will destroy the Turks Sau Sakhi 66, page 153-154 Volume 2 [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] [[Sau Sakhi]] ![[devi.jpg]]