ਕਬਹੂੰ ਰਣ ਜੁਝਿਯੋ ਨਹੀ ਕਛੁ ਦੈ ਜਸੁ ਨਹੀ ਲੀਨ ।।⁣ Those who have never fought in the battlefield, never given charity or praised *the Divine*.⁣ ⁣ ਗਾਂਵ ਬਸਤਿ ਜਾਨਿਯੋ ਨਹੀ ਜਮ ਸੋ ਕਿਨ ਕਹਿ ਦੀਨ ।।੨੨।।⁣ I'm not sure who has told Death that those people can still be found residing in their village. ⁣ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੰਗ ੭੨⁣ Bachitar Natak, [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] Guru Granth Sahib Ji, Page 72 ![[fighting.jpg]]