ਦੁਆਰਵਤੇਸ੍ਰਨਿ ਆਦਿ ਬਖਾਨਹੁ ॥ ਜਾਚਰ ਕਹਿ ਪਤਿ ਸਬਦ ਸੁ ਠਾਨਹੁ ॥ First say Yamuna, the queen of Dwarka's Master (Krishna) Then say 'animals that graze there', then add the master of them (a Tiger). ਸੱਤ੍ਰੁ ਸਬਦ ਕੋ ਬਹੁਰਿ ਉਚਰੀਐ ॥ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਧਰੀਐ ॥397॥ Afterwards say the enemy of that, understand all the names of the Exalted Gun Rosary of Weapon Names - Shastar Naam Mala - Verse 397 What's fascinating is in Bachittar Natak, Guru Gobind Singh mentions his time at the Yamuna River in Poanta Sahib. ਕਾਲਿੰਦ੍ਰੀ ਤਟਿ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਖ ਤਮਾਸਾ ॥੨॥ I enjoyed many adventures on the banks of Yamuna (ਕਾਲਿੰਦ੍ਰੀ, the daughter of the Sun, aka Yamuna). I observed endless types of spectacles. ਤਹ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਚੁਨਿ ਮਾਰੇ ॥ There I targeted and killed many tigers. Bachittar Natak, Chapter 7, Verse 3. ![[tiger.jpeg]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]