ਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਯਾ ਸਾਗ਼ਰੇ ਸਬਜ਼ ਗੂੰ ॥ ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਜੰਗ ਅੰਦਰੂੰ ॥ ⁣ Oh bartender ! Pour me that green-coloured drink *Cannabis* ! That which will be helpful for me in the battle ! ⁣ ਲਬਾਲਬ ਬਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ ਕੁਨ॥ ਗ਼ਮੇ ਹਰ ਦੁਆਲਮ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਕੁਨ ॥ ⁣ Keep it filled up to the brim ! So I may forever continue to drink it and forget the pains of both worlds *here and the hereafter* !⁣ - Guru Gobind SIngh, [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] Guru Granth Sahib ![[end of dasam.jpg]]