ਜੋ ਜੋ ਰੰਗ ਏਕ ਕੇ ਰਾਚੇ ॥ ਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤਜਿ ਨਾਚੇ ॥ Those dyed in the colour of Oneness They ignore public opinion and dance ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਿਨਿ ਏਕੁ ਪਛਾਨਾ ॥ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵ ਨ ਮਨ ਮਹਿ ਆਨਾ ॥੨੧॥ Those who recognize the Primordial Being as unified The sense of duality doesn't arrive in their mind Guru Gobind Singh [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]: 155, Chaubis Avatar ![[public opinion.jpeg]]