ਜਗਤੀਸਣੀ ਪਦਾਦਿ ਬਖਾਨੋ ॥ ਅੰਤਿ ਸਬਦ ਮਥਣੀ ਤਿਹ ਠਾਨੋ ॥ ⁣ First say 'the Army of the Kings' *Jagat-isa-ni*, then attach the word 'the Churner *Mathni*.⁣ ਸਕਲ ਤੁਪਕ ਕੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਹੁ ॥ ਯਾ ਮੈ ਭੇਦ ਰਤੀ ਨ ਪ੍ਰਮਾਨਹੁ ॥710॥⁣ Understand all the names of the Gun, don't doubt this even in the slightest. ⁣ - Dasam Guru Granth Sahib, Shastarnamala Here Guru Gobind Singh names the Gun as the 'King-Army Churner', analogizing the long wood shape of a churner *madani* to the long barrel of a gun - both churning, taking two substances and extracting their essence. The Churner extracts butter from milk, and a Gun extracts blood from the King's Army. ⁣ ਜਗਤੀਸਣੀ = ਜਗਤ (World) ਈਸ (Rulers/Kings) ਣੀ (Army of)⁣ ਮਥਣੀ = Churner ![[pistol.jpg]][[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]