ਸ੍ਯਾਮ ਦਯੋ ਤਿਹ ਕੇ ਮੁਖ ਮੈ ਕਰਿ ਤਾ ਛਬਿ ਕੋ ਮਨ ਮੈ ਜਸੁ ਭਾਯੋ ॥ Krishna *Syam, the Dark One*, put his hand in the horse's mouth, the beautiful image of which is pleasing to my mind! ਕਾਨ੍ਹ ਕੋ ਹ੍ਵੈਕਰ ਕਾਲ ਮਨੋ ਤਨ ਕੇਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਾਸਨ ਆਯੋ ॥ It appears that Krishna has taken the form of Death, pulling out the life force of the demon Keshi. - Guru Gobind Singh, [[Krishnavatar]], verse 779 ![[krishna horse 2.png]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]