ਤਿਹ ਚੀਨੀਐ ਕਰਿ ਗਿਆਨ ॥ ਤਬ ਹੋਇ ਪੂਰਣ ਧ੍ਯਾਨ ॥⁣ When the Divine is realized through wisdom, then one's contemplation becomes perfected.⁣ ਤਿਹ ਜਾਣੀਐ ਜਤ ਜੋਗ ॥ ਤਬ ਹੋਇ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ॥ ⁣ When one tries to realize the Divine through Yoga, then only one's body is made healthy. ⁣ Guru Gobind Singh⁣ ⁣ [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] Guru Granth Sahib, Ang 667⁣ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ 667 ![[yoga.jpg]]