ਇਸਨਾਨ ਅਰਥ ਸੁਨ ਤੂੰ ਯਾਰ || ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਧਾਰਨ ਬੀਚਾਰ || Listen my friend, the meaning of Ishnaan *bathing* really is when 'Listens', 'Reads', 'Instills' and Contemplates *the teachings* ਐਸਾ ਇਸਨਾਨ ਕਰੈ ਕੇ ਕੋਇ || ਅਰਜਨ ਵਹੀ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਇ ||੬੪|| Someone who performs this type of Ishnaan *bathing*, oh Arjuna, only they are fruitful in their endeavors [[Dasam Guru Granth Sahib/Gobind Gita]], author: Guru Gobind Singh, page 420 [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[bathing.jpg]]