ਚੱਕ੍ਰ ਬੱਕ੍ਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰਿ ਤੀਨ ॥ With a bent chakar you roam the four directions, With honour in all three worlds Jaap Sahib Guru Gobind Singh [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[chakkar.png]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]