ਜਾ ਤਨ ਮਧੁ ਕੀਟਭ ਕਹੁ ਖੰਡ੍ਯੋ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰੇ ॥ That, which sliced the bodies of Madhu & Kaitabha, and destroyed Sumbha and Nisumbha ਸੋਈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਿਦਾਨ ਲਗੇ ਜਗ ਦਾਇਨ ਰਹੋ ਹਮਾਰੇ ॥੭੮॥ At the end of my life, let that Kirpan, remain strapped to my left side Guru Gobind Singh: Rudravatar, Parasnath Katha [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] Guru Granth: 681 ![[strapped.jpg]]