ਬਿਸਨੁਪਦ ਗੋਂਡ ਬਿਲਾਵਲ ॥ ਛਮੋ ਅਵਗੁਨੰ ਢੀਠਿ ਅਪ੍ਰਾਧਿ ਮੇਰੋ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇਵ ਦੀਜੈ ਮੱਯਾ ਜਾਨੁ ਚੇਰੋ ॥ Forgive my vices, faults, and audacity, Oh Divine! Oh Mother! Understand me as your servant and bestow your mercy and grace! ਅਧਮ ਪਾਤਕੀ ਕੀਟ ਪਰ ਮਿਹਰ ਕੀਜੈ ॥ ਛਮੋ ਢੀਠਪਨ ਦਾਸ ਕੋ ਰਖ ਲੀਜੈ ॥ Bestow your benevolence on this worm, the lowest sinner, Forgive my stubborn nature and keep your servant close! Sarbloh Granth, End of Chapter 1, Volume 1, page 192 Author: Guru Gobind Singh This is very similar to the lines in Bachittar Natak: ਢੀਠ ਭਯੋ ਤਵ ਕ੍ਰਿਪਾ ਲਖਾਈ ॥ Understanding Your Grace I have become fearless ਐਂਡੋ ਫਿਰੇ ਸਭਨ ਭਯੋ ਰਾਈ ॥੯॥ I roam around in this air of supremacy having become the King of all - The Wondrous Drama *Bachittar Natak, Chapter 14, verse 9* Also similar to the beginning Chritar: ਮਾਇਯਾ ਜਾਨ ਚੇਰੋ ਮਯਾ ਮੋਹਿ ਕੀਜੈ ॥ Oh Mother! Understand me as your servant, bless me with your benevolence Charitropakhyan, Charitar 1, verse 16 [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[p10 real painting.png]]