ਦੇਸ ਔਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ । You belong to no country, no garb, you have no form, markers or attachment ਜੱਤ੍ਰ ਤੱਤ੍ਰ ਦਿਸ ਵਿਸਾ ਹੁਇ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ । But wherever, from any side or direction, you are spread out in the form of Love - Guru Gobind Singh: - Jāp Sāhib, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ - [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] ![[jaap love.jpeg]]