ਉਰਧੰ ਬਿਰਹਤ ਸੁਧੰ ਸਰੂਪ ॥ sans snobbery, the form of purity ਬੁਧੰ ਅਪਾਰ ਜੁਧੰ ਅਨੂਪ ॥ Infinite intellect and unrivalled in war! - the Praise of the Timeless (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ) in the [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]] author: Guru Gobind Singh ![[p10 in battle2.png]]