ਧਰਾਰਾਜ ਪੁਨਿ ਆਦਿ ਉਚਾਰੀਐ । ਤਾਂਹਿ ਪ੍ਰਿਸਠਣੀ ਬਹੁਰਿ ਸੁਧਰੀਐ । First recite 'Raja of the Earth' *trees/wood*, then add to it, 'back' *stock* *Wood-stock* ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਤੁਪਕ ਕੇ ਹੋਵਹਿ । ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਗੁਨਿਜਨ ਗੁਨ ਜੋਵਹਿ ।244। These are all the names of the exalted Gun will be formed By which the virtuous ones will find great qualities Shastarnaam Mala *Rosary of Weapon Names*, author: Guru Gobind Singh ![[woodstuck gun.jpg]] [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]]