ਅਚੱਲ ਥਾਹ ਗਮ੍ਯ ਕਾ ਬਿਅੰਤ ਧ੍ਯਾਨ ਧਾਰਿਯੈ॥ She has unshakable depth of emersion, contemplate upon her ceaselessly! ਜਗਤਮਾਤ ਅੰਬਿਕਾ ਸੁ ਨਿਤ੍ਯਨੇਮੁਚਾਰਿਯੈ॥ The Mother of the world, Ambika, is the recitation to perform daily! ਅਖੰਡ ਖ੍ਯਾਲ ਖੰਡਕਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਾਪ ਜਾਪਿਯੈ॥ The one who destroys imperishable thoughts, recite her illustrious name! ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਬਿਅੰਤ ਥਾਪਿ ਥਾਪਿਯੈ॥ ੧੦੦॥ The Deathless, the death of death itself, established everywhere endlessly! ਜਗਤ੍ਰਮਾਤ ਜਾਲਪਾ ਸੁ ਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਤਿ ਗਾਇਯੈ॥ The Mother of the World, the Goddess of Speech, daily sing her praises! ਅਖੰਡ ਚੰਡਿ ਚੰਡਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਉਠ ਧ੍ਯਾਇਯੈ॥ The imperishable Chandi! The destroyer of Chand, get up early to contemplate her! ਸੁ ਅਸ੍ਟਬਾਹੁ ਈਸੁਰੀ ਕਲ੍ਯਾਨ ਰੂਪ ਪੇਖਿਯੈ॥ See the eight-armed Ishavari as the form of liberation! ਚਤੁਰਭੁਜਾ ਸਿੰਘਾਸਨੀ ਅਨੰਤ ਕੈ ਬਿਸੇਖਿਯੈ॥ ੧੦੧॥ The greatness of the four-armed tiger rider is beyond limit! ਜਗੱਤਮਾਤ ਲੱਛਮੀ ਚਰੰਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇਯੈ॥ The mother of the world Lakshmi, contemplate her lotus like feet! ਅਨੰਤੁ ਰੂਪ ਮੰਗਲਾ ਬਿਸੇਖ ਕੈ ਮਨਾਇਯੈ॥ Recognize the greatness of Her as an endless form of bliss! ਜਯੰਤ ਜੈਤੁ ਜੈਕਰੀ ਸੁਧਾਗਤੀ ਬਖਾਨਿਯੈ॥ She is called the victorious granter of victory over the mind, body, and action! ਕਵੱਲ ਨੈਨਿ ਕੇਸਰੀ ਸੁ ਜਾਪ ਮੰਤ੍ਰ ਠਾਨਿਯੈ॥ ੧੦੨॥ Lotus eyed and sitting on a tiger, this is the mantra to hold dear! ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਗਾਧਬੋਧ ਦਯਾਲ ਲਾਲ ਜਾਪਿਯੈ॥ Recite the Immortal and eternal, beyond the comprehension of the intellect, the beloved compassionate! ਸੁਸੀਲ ਸਤ੍ਯਧਰਮਬ੍ਰਿਤ ਪੇਖ ਪੇਖ ਧ੍ਰਾਪਿਯੈ॥ The refined, holding true to righteousness, view her and be satiated! ਅਨਾਸਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਨਿੱਤਿਯੰ॥ The immortal ether of Brahm, forever salute her! ਅਦਾਗ ਅਦ੍ਵਯਾਤਮਾ ਸਦੀਵ ਸਤ੍ਯ ਚਿੱਤਿਯੰ॥ ੧੦੩॥ Blemishless, forever the non-dual Atma (Self), the true consciousness. ਮੁਰਾਰਿ ਮੰਗਲਾ ਹਰੀ ਬਕੱਤ੍ਰ ਤੇ ਉਚਾਰਿਯੈ॥ The destroyer of the demon Mur, the form of bliss Harī, always recite her name from your mouth! ਸੁਬਾਸੁਰੀ ਬਿੰਦੇਸ੍ਵਰੀ ਸੁ ਧ੍ਯਾਇ ਪਾਪ ਟਾਰਿਯੈ॥ The delightful fragrant one, the Queen of knowledge, remember Her and destroy your sin! ਜਯੰਤਿ ਜ੍ਵਾਲ ਜਾਲਪਾ ਰਿਦੈ ਮਝਾਰ ਧਾਰਿਯੈ॥ The illustrious Goddess of speech, the bringer of victory, hold her in your heart! ਬਪੁੰਜ ਪਾਪ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧ੍ਯਾਇ ਗਾਇ ਜਾਰਿਯੈ॥ ੧੦੪॥ Contemplating and singing about Her endless amounts of sin are burned! ਮੱਛ ਕੱਛ ਨਾਰਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹ ਰੂਪ ਗਾਇਯੈ॥ The avatars of Mach, Kach, Narsingha, Varha all sing of Her! ਪਰੱਸੁਰਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸਨ ਬਾਵਨਾ ਧ੍ਯਾਇਯੈ॥ Parasram, Ram, Krishna, and Bavan all contemplate her! ਜਗੱਨਨਾਥ ਨਿਹਕਲੰਕ ਦੈਵ ਸੰਤ ਨਾਇਯੈ॥ The lord of the world, the one without any blemish, is the name the devtas and saints take of Her. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਮਿ ਕੋ ਰਿਝਾਇਯੈ॥ ੧੦੫॥ Her Form is Eternal (akālmūrati), Her name is true (satināmu), please her through the name! Sarbloh Granth, Chapter 1, verses 100-105, Volume 1, page 20-21. [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]]