ੴ One (advait - non-dual) Lord who is the light of all creation ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ Victory to Sri Vahiguru ਸ੍ਰੀ ਭਵਾਨੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ May Bhavani be helpful ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਲਛਮੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ May Maya Laxmi be helpful ਉਸਤਤਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਲਛਮੀ ਜੀ ਕੀ ॥ The Praise of Sri Maya Laxmi ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਿਵਾਕਯ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ॥ From the blessed mouth of the Tenth King ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਛਾਯਾ ਰੂਪੀ ਹੇਇ ਕੈ, ਬਿਚਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ॥ Taking the form of Maya (the great illusion, duality), Gopal (the preserver of Life) wanders within it (the creation) ਆਪਹਿ ਲਛਮੀ ਬਪੁ ਧਰੇ, ਜੀਉ ਜੰਤੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥੧॥ For the protection of beings, He took the form of Sri Laxmi ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਮੁਖਿ ਕਰੋ ਉਚਾਰ ॥ Recite, “Sri Maya”, from your mouth ਦਰਿਦ੍ਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ She protects the weak from the (dreadful) ocean ਦੋਹਿਰਾ ॥ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਈਸੁਰੀ, ਮਾਯਾ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ ॥ The Primordial Bhavani (Paida karn vali shakti*) the Creator, whose name is Maya ਇਨ ਬਿਨ ਸਰੈ ਨ ਏਕ ਛਿਨ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮ ॥੨॥ Nothing can be accomplished without Her protection not even for a moment. ਸੁਖਦਾਇਕ ਮੰਗਲਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ॥ The giver of happiness, giver of liberation, Her very nature is to take care of Her creation ਸੁਬੁਧਿਦੈਨ ਜੈ ਜੈ ਕਰਨਿ, ਮਾਯਾ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮਾਤਿ ॥੩॥ Hail Hail to the One who gives awareness of the Self (aatma), Maya (Laxmi), the mother of the World Notes according to the Budha Dal Steek on Sarbloh Granth: Bhavani (the ferocious form of Parbati, Shivji's consort, also known as Durga, Bhagauti) here is noted as "Paida karan vali shakti", meaning, that She is the Creative (that which gives birth) Energy of the Universe. Maya Laxmi (Vishnu's consort) is noted as "Paalnaa karan vali Shakti", meaning She is the Nourishing/protecting Energy of the Universe. The Steek talks about how these Devi's represent Guna's (qualities) of Vahiguru.