ਕ੍ਰਿਪਾਵੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਧਨੀ ਕਰਤ ਪੁਨੀਤਿ ਦ੍ਯਾਲ ॥ The Graceful True Guru, the Master, has purified me graciously. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛ ਵਿਲੋਕਨੋ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥ Your gracious sidewards glance, oh Merciful, that vision removes me from all pain! [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, author: Guru Gobind Singh Volume 2, page 257 ![[gur bhari.jpg]]