ਨਉ ਲਖ ਐਰਾਕੀ ਮਿਲੈ, ਮਿਲੈ ਸਰਾਯਚੈ ਲਾਖ ॥ May we receive 900,000 war horses (from Iraq), and 100,000 war drums. . ਸ੍ਵਾ ਲਾਖ ਹਾਥੀ ਮਿਲੈ, ਦੇਹੁ ਯਹੈ ਅਭਿਲਾਖ ॥ May we receive 125,000 war elephants, deliver this desire! ਖਾਸ ਸ੍ਵਾਰੀ ਮੁਹਿ ਚਲੈ, ਨੇਜਹ ਲਖ ਨਿਸਾਨ ॥ May You ride ahead with us, amongst our countless spears and standards. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜੀਤਹਿ ਸਤ੍ਰ ਚੌਗਾਨ ॥ The Khalsa is Vahiguru's, *it shall* defeat all the enemies to the sound of their war drums. ਯਹਿ ਲਾਲਚ ਗੁਣ ਤ੍ਵ ਕਹਯੋ ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਾਜ ॥ Reciting your virtues, this is the desire of your servant Gobind for his brotherhood. ਫਤਿਹ ਹੋਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਉਦਯ ਅਸਤ ਲੌ ਰਾਜ ॥ The victory is the True Guru's, whose Kingdom extends from sun rise to sun set. Guru Gobind Singh Page 837 Vol. 2 of [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth ![[airaki.png]]