ਤਿਲਾਨਾ || ਰਾਜਨ ਮੋ ਰਾਜਨ ਮਹਾਰਾਜਨ ਦੇਵਨ ਦੇਵ ਦੇਵੇਸ ਸੁਰਾਨੀ || Out of all the Kings, the Greatest King, along with greatest God of Gods, Indra - ਛਤ੍ਰਿਨ ਮੋ ਛਤ੍ਰੀਪਤਿ ਮਾਹੁਰ ਬਿਪ੍ਰਨ ਮੋ ਦਿਜਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨੀ || The Master Warrior of all the Warriors, and the greatest of Brahmins from all the respectable Brahmins ਨਾ ਜਾਨੀ ਹੋ ਹਰੀ ! ਨਾ ਜਾਨੀ || *Even they* Do not know you Hari, they do not know you ! ਗ੍ਯਾਨਿਨ ਮੋ ਗ੍ਯਾਨੀ ਵਡ ਊਤਮ ਜੋਗਿਨ ਮੋ ਵਡ ਜੋਗ ਧ੍ਯਾਨੀ || The great and highest Wise-man of all the Wise Men *Gyanis*, and Yogi, with the highest concentration, out of all the Yogis. ਮੋਨਿਨ ਮੋ ਕਪਲ ਮੁਨਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੋ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਗ੍ਯਾਨੀ || Even the highest Muni *sage*, Kapal, who was the greatest of all the silent sages; *yet* out of all these Satigurus *True Teachers* Guru Nanak is the Wisest ! ਜਾਨੀ ਹੋ ਹਰੀ ! ਏ ਜਾਨੀ ! Guru Nanak knows Hari ! He Knows ! ![](https://www.youtube.com/watch?v=-aF_MOZoOPI) [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]]