ਸੀਸ ਕੇਸ ਬੀਜਣ ਕਰਉ ਦਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ਝਾਰੋ ॥ May I grow the hair on my head long to dust off the door of the Exalted Prabhu! ਨੈਨ ਕਾਢ ਬਿਸਤਰ ਧਰੋਂ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬੈਠਾਰੋਂ ॥ May I make my eyes wide into bedsheets and have my Beloved lovingly rest upon them! ਸਾ ਮੂਰਤਿ ਘਰੀ ਸੁਲਖਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੈਨ ਨਿਹਾਰੋਂ ॥ That place and time is blessed when my eyes gaze upon my Beloved! ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਪਰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਵਾਰੋਂ ॥1॥242॥ May I make my mind a honey-bee so I may constantly land and enjoy the lotus-like feet of my Beloved! - Guru Gobind Singh ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 1, ਅੰਗ 52 [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, Vol 1, Page 52 A very similar line exists in [[Adi Guru Granth Sahib/Adi]] Guru Granth Sahib, written by Guru Arjan in Raag Suhi:⁣ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਬੀਜਨਾ ਸੰਤ ਚਉਰ ਢੁੁਲਾਵਉ ॥⁣ May I grow my hair long to wave over the Saints! ![[kesh .png]]