ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਬਾਛਿਤ ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿੰਦ ।। Human life is arduous to obtain; the Gods and Siddhas all long for it. ਭਾਗ ਬਡੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸੁਖਿੰਦ ।।੧।। With great fortune human life, the kingdom of happiness, is obtained. [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, author: Guru Gobind Singh Volume II, page 261. ![[manas.png]]