ਭਗਤ ਵਛਲ ਭਵ ਖੰਡਨ ਜੈ ਜੈ ਜੈ ਜਗਤਰੰਨ ਆਪ ਭਵਾਨੀ । Hail Hail to the Savior of Her devotees, Destroyer of their reincarnation, Hail to the World-Crossing Guide ! Herself *the Goddess* Bhavani ! ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਜੈ ਮਾਯਾ ਜੈ ਈਸੁਰ ਦਾਨੀ । Fulfiller of wishes ! Redeemer of Sinners ! Hail to Maya *the illusion*! Hai the Mighty and Giving One ! ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵ । Her Name and Form are True, She is the Creator in All, Has Never Taken Birth and Self-Originating. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈ ਅਨਰੰਜਸ । She is the Form of Timeless/Deathless, Forever The Experience - Hail Hail to the Joyful One ! [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, author: Guru Gobind Singh Volume 1, page 46 ![[bhavani.png]]