ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਯੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਨਿ ਪਰੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਯੋ ਸੋਊ ਪਾਵਤ ਹੈਂ || Prabhu comes into the grasp of his Lovers; whosoever is absorbed in this love attains Prabhu. ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਸੁਰੀਤਿ ਸਨਾਤਨਿ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਬੀਨਨ ਗਾਵਤ ਹੈਂ || Commitment and faith in love is an unflinching tradition from ancient times; the time and talented sing the praises of Love. ਪ੍ਰੇਮ ਰੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਰਮਾਨੰਦ ਸੋਂ ਜੋਊ ਕਰਤਿ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਧ੍ਯਾਵਤ ਹੈਂ || Love and attachment; the source of all joys, is enhanced each day with contemplation. ਬਿਰਜਨਾਦ ! ਨ ਸੰਸ੍ਯਾ ਰੰਚ ਹੈ ਯਾ ਮਹਿ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਤਿ ਸੋਈ ਪਾਵਤ ਹੈਂ || Birajnaad ! Know this, that there is not an iota of a doubt that those who love attain *Prabhu*. [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, page 397 Volume II Author: Guru Gobind Singh This passage from the Sarbloh Granth mimics the very famous passage from the Dasam Guru Granth Sahib:  ਸਾਚੁ ਕਹੋਂ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ Listen everyone! I speak truth! Those who love obtain the Divine ([[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam]], Akal Ustat, the Praise of the Timeless). ![[prem kio.png]]