ਸਤਿ ਸਤਿ ਅਨੁਭਉ ਸਦਾ ਕਹ ਲਗ ਕਰੋ ਬਖਾਨ ।।⁣ She is the Divine Knowledge that is True, before, now and after; to what extent can I continue to praise Her?⁣ ⁣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਯਾ ਜਗਤਾਰਨੀ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਨਿਦਾਨ ।।⁣ Oh Highest Maya, the Saver of the World, at the end of my life protect me! ⁣ ⁣ Sarbloh Granth, Vol. I, page 21 ![[maya.png]]