ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਬੁਧਿ ਰੁ ਗਯਾਨ ॥ ਖਾਲਸਹਿ ਕਾ ਹਉਂ ਧਰਹੁੰ ਧਯਾਨ ॥⁣⁣ ਉਪਮ ਖਾਲਸਹਿ ਜਾਤਿ ਨ ਕਹੀ ॥ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਪਾਰੁ ਨਹਿ ਲਹੀ ॥॥⁣⁣ The Khalsa is my intellect and wisdom, upon the Khalsa I place my contemplation. The full praise of the Khalsa cannot be said, it can never be reached with just one tongue. ⁣⁣ ⁣⁣ ਸੇਸ ਰਸਨ ਸਾਰਦ ਸੀ ਬੁਧਿ ॥ ਤਦ੍ਯਪਿ ਨ ਉਪਮਾ ਬਰਨਤਿ ਸੁਧਿ ॥⁣⁣ ਯਾ ਮਹਿ ਰੰਚਿ ਨ ਮਿਥ੍ਯਾ ਭਾਖੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ ॥॥⁣⁣ Even if Sheshnaag, with a thousand mouths, and Saraswati with her intellect tried, their praise would not be fully accurate. I say this without any exaggeration, and I take Parbrahm and Guru Nanak as my witness. ⁣⁣ ⁣⁣ [[Sarbloh]] Granth, author: Guru Gobind Singh⁣⁣ Vol. II, Page 533. ⁣⁣ ⁣⁣ Without the leadership of Akali Baba Santa Singh Ji, Jathedar Budha Dal, the Sarbloh Granth would not be published or commonly read today. ![[panth patshah.png]]