ਕਾ ਭ੍ਯੋ ਜੌ ਤ੍ਰਿਲੋਕਿ ਜਿਨ੍ਯੋ ਮਨ ਜੀਤ੍ਯੋ ਨਾਹਿ ਤੁ ਜੀਤ੍ਯੋ ਕਾ ਰੇ ।। What does it matter if you've conquered the three worlds? If you haven't conquered your mind then what have you really conquered? . ਹੈਂ ਜੁਗ ਬੀਰ ਅਜੀਤ ਬਡੇ ਇਕ ਕਾਲ ਦੁਤ੍ਯਿ ਮਨ ਸੂਰ ਕਰਾਰੇ ।। In this world there are two undefeatable powerful warriors; the first is Death, the second is the fierce warrior called the Mind. ਕੋਊ ਨੂੰ ਜੀਤਿ ਸਕ੍ਯੋ ਇਨ ਕੋ ਨਰ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਸਭੀ ਪਚਹਾਰੇ ।। No one has ever been successful in conquering them; men, demi-gods and demons all tried but all have failed in the end. . ਜੀਤਿ ਲੀਯੋ ਜਗ ਜੰਤੁ ਚਰਾਚਰ ਏ ਦਊ ਬੀਰ ਅਜੀਤਿ ਅਖਾਰੇ ।।੨।। They have defeated all types of creatures who walk on this earth or fly in the skies; yet these two undefeatable warriors (Death and the Mind) are unconquerable ! . ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਗ 2, ਪੰਨਾ 297 [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh|Sarbloh]] Granth, Volume II, Page 297 ![[two warriors.png]]