ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਭੁ ਸਨ੍ਯਤ ਯਹਿ ਆਸਰ ਨਿਸਚੈ ਮਨ ਆਨਾ ॥ I have heard your nature is to save the Patits *those who have fallen*; I have unquestionable faith about this in my mind. ਬ੍ਯਾਧ ਅਜਾਮਲ ਗਨਿਕਾ ਤਾਰੀ ਗ੍ਰਿਧ ਗ੍ਰਾਹ ਗਜ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਨਾ ॥ You have liberated the hunter *who killed Krishna*, the *prostitute-visiting* Ajamal, *the prostitute* Ganika, and Jatayu *the King of Vultures*; you took away the fear from the entrapped Elephant. ਧੀਰਜ ਹੋਤ ਸੁਨੈ ਬਿਰਦ ਰਛਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪਤਿ ਪਾਪ ਭਰਾਨਾ ॥ I am convulsing and trembling in fear, being filled with sin, but I have some peace of mind hearing your nature is to save *the sinners*. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛ ਦ੍ਯਾ ਨਿਧਿ ਤੇਰੋ ਬਡੁ ਆਸਰ ਉਰ ਅੰਤਰਿ ਮਾਨਾ ॥ Look gracefully at me oh Treasure of Compassion; within my mind and heart this is my one hope. ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਕ੍ਰਿਤ: ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ 1, ਅੰਗ 158 [[Sarbloh Guru Granth Sahib/Sarbloh]] Granth, author: Guru Gobind Singh Volume 1, Page 158 ![[saran.png]]