ਫੂਲ ਫਲ ਬਿਰਖਾ ਤੂਹੀਂ ਤੁਹੀਂ ਸਭਨ ਕੋ ਸਾਰ ।।⁣ You are the fruit, flower and tree, You are the essence of All. ⁣ ⁣ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਹੀ ਕਰਹੁ ਸੰਘਾਰ ।।੫੮।।⁣ You create All and Yourself destroy All. ⁣ ⁣ - Guru Gobind Singh⁣ Sarbloh Granth, Vol. I, page 15. ![[you are everything.png]]