ਦੁਹੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੈ ਬਾਨੀ ਜੋਈ । ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੰਠ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸੋਈ । The Gurbani within both [[Adi Guru Granth Sahib/Adi|Adi]] & [[Dasam Guru Granth Sahib/Dasam|Dasam]] Guru Granths, select various portions and memorize those daily. ![[adi and dasam.jpg]] Bhai Desa Singh Rehatnama (Mid 1700s)