ਸੰਤ ਛਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਪਨਾ ਅਗੰਤ ਸਵਾਰਨ ਕੋ । Consuming cannabis the Saints chant the Name *of Hari* ensuring their place *in the afterworld*. ਸੂਰਮਾ ਛਕੇ ਜੁਧ ਕਰੇ ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਨਾਵਰਨ ਕੋ । Consuming cannabis the warrior goes to war, destroying all their sins with their sacrifice. ਮੂਰਖ ਛਕੇ ਸੌਂਰਹੇ ਅੰਨ ਅਹਾਰ ਅਗਾਰਨ ਕੋ । Consuming cannabis the fool sleeps all day, and devours all the food in front of them. ਸੰਭੂ ਕਹੈ ਸੁਨ ਪਾਰਬਤੀ ਭੰਗ ਨ ਦੇਈ ਗੁਆਰਨ ਕੋ ॥ Says Shiva, oh listen Parbarti, do not give cannabis to those who will waste it.