ਪਰਮ ਸਾਂਤਿ ਜਾਕੇ ਰਿਦੇ ਕਉ ਕਹੀਐ ਸੰਤ । Those with the most peaceful of hearts, they are called Saints. ਬਿਚਰਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਜਗਿ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮ ਮਹੰਤ । Spontaneously wandering in their enlightened state through the world - these marvelous beings are the greatest. Parchi Bhai Adan Shah Ki (1795 CE) ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਕੀ Photo: Sant Jvala Singh Harkhovale ![[harkhovale.jpg]]