ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਤ ਮਹਿ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮਹਿ ਬਾਤ ॥ The teachings of Guru Nanak have teachings and teachings within the teachings. ਜਿਉ ਕੇਲੇ  ਕੇ ਪਾਤ ਮਹਿ ਪਾਤ ਪਾਤ ਮਹਿ ਪਾਤ ॥ Just like a banana tree's leaves, have leaves and leaves within leaves.