# ਏਕ ਓਰ ਭਯੋ ਖਾਲਸਾ, ਏੇਕ ਓਰ ਸੰਸਾਰ ॥ The Khalsa stands on one side; the world on the other. ਗੁਰਸੋਭਾ, ਕ੍ਰਿਤ: ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤਿ (1708) Gursobha, author: the Poet Sainapati (1708) ![[khalsa vs.png]]