ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਪਾਵੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ਬੁਲਾਵੇ । Where the Khalsa is seated, call out 'Vahiguruji Ka Khalsa, Vahiguruji Ki Fateh' ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਤ ਜੋ ਦਰਸਨ ਕਰ ਹੈ । ਤੇ ਪੁਨ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਹਿ ਪਰ ਹੈ । Anyone who looks upon the Khalsa with love, They then won't fall into ocean of existence again *they will be liberated*. ![[darshan of khalsa.jpg]] Bhai Desa Singh Rehatnama *mid 1700s*