ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲਛਣ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਵੇਦ ਅਰਥ ਕੋਂ ਭਲੇ ਪਿਛਾਨੈ ॥ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਜਾਨੈ ॥ ਭੇਦ ਪੰਚ ਕੀ ਬੁੱਧਿ ਨਿਸ਼ਾਵੈ ॥ ਅਦ੍ਵਯ ਅਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸ਼ਾਵੈ ॥ The qualities of a Teacher are: One who understands clearly the meaning of the Vedas, one who understands that the Self and Brahman are one, who can destroy the five mental modes of duality (separation from the Non-dual), and can convey how to make aware the peacefulness of non-duality… ਭਵ ਮਿਥ੍ਯਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਮਾਨਾ ॥ ਅਨੁਭਵ ਤਿਮਿ ਭਾਖਤ ਨਹਿ ਆਨਾ ॥ ਸੋ ਗੁਰੁ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ॥ ਛੇਦਕ ਸ਼ਿਖਾ ਨ ਲੁੰਚਿਤ ਕੇਸ਼ਾ ॥4॥ And who can remove the mirage of the world, which is akin to the hypnosis a thirty deer has when seeing a mirage in the forest. But if that teacher, although established in experience of liberation, does not study the knowledge of Vedant, then he is not a teacher. *Why Not?* He lacks the understanding necessary to clear away the doubts of one seeking knowledge. ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਤੀਸਰੀ ਤਰੰਗ, 4 [[Vichar Sagar]], Chapter 3, verse 4 [[Vedant]]