ਸਵਾ ਲਾਖ ਜਬ ਧੁਖੈ ਪਲੀਤਾ । When 125,000 matches are lit (on matchlock muskets) ਤਬੈ ਖਾਲਸਾ ਉਦੇ ਅਸਤ ਲੌ ਜੀਤਾ । Then Khalsa will rule from sunrise to sunset - Bhai Nand Lal, Tankhanama