ਵੇਦ ਉਦਧਿ ਬਿਨ ਗੁਰੁ ਲਖੈ ਲਾਗੈ ਲੌਨ ਸਮਾਨ ॥ ਬਾਦਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਦ੍ਵਾਰ ਹ੍ਵੈ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਅਧਿਕਾਨ ॥ The ocean of the Vedas, seems like salt water to one who studies without a teacher. *The same, when received as rain* from clouds that are the teacher’s words, is sweeter than nectar. .  ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਕ੍ਰਿਤ: ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਚਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਤਰੰਗ Vichar Sagar, author: Niścal Dās, Third Chapter ![[baba mitt singh.png]]