ਕਿਯ ਅਨੁਭਵ ਸੁਖ ਕੋ ਸਬਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਨ੍ਯੋ ਸੁਖ ਰੂਪ । Everyone has experienced happiness at some point, but listen, the absolute form of happiness is Braham. ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਯਾ ਹੇਤੁ ਤੈਂ ਚਹਤ ਵਿਵੇਕੀ ਭੂਪ ।10। Therefore the attainment of Braham is the cause of all happiness, and is thus desired by the highest of discerning men. ਵਿਚਾਰਸਾਗਰ, ਦ੍ਵਿਤੀਯਸਤਰੰਗ, 10 Vichar Sagar, Second Chapter, verse 10 ![[sukh saroop.png]]