ਦਸ ਰੁਦ੍ਰ ਪਾਛੇ ਭਏ ਹਨੂ ਇਕਾਦਸ ਜਾਨ ॥ ਤਿਉ ਪੀਛੇ ਦਸ ਗੁਰਨ ਤੇ ਸਿਖ ਜਾਨੁ ਹਨਮਾਨ ॥ After the ten avatars of Rudra, the eleventh avatar is Hanuman. In the same manner, after the Ten Gurus, recognize the eleventh *Guru*, the Sikh Panth, as Hanuman-like. ਜੇਤਾ ਬਲ ਹਨਵੰਤ ਮੈ ਸੁਈ ਪੰਥ ਕੇ ਮਾਹਿ ॥ ਕਵਿ ਕੰਕਨ ਬੀਚਾਰ ਕਹੁ ਯਾ ਮੈ ਸੰਕਾ ਨਾਹਿ ॥ That great strength that Hanuman has, that strength is within the Khalsa. The Poet Kankan reflects upon this with no doubt in his mind. ਦਸ ਗੁਰ ਕਥਾ, ਕ੍ਰਿਤ: ਕਵੀ ਕੰਕਨ Das Gur Katha, author: Poet Kankan (poet of Guru Gobind Singh), 232-33. ![[hanuman4.png]]