ਪਢਕੈ ਤਿਹਾਰੀ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨਮੁਕਤ ਜਨ ਹੋਯ ਰਹੈਂ ਅਗ ਮੇ । Those who read your bani oh Sri Guru Gobind Singh! These servants of yours are liberated while alive, amongst living in the fire of the world ਸਾਧੂ ਸੇ ਨ ਸ਼ੇਰਪਨ ਸ਼ੇਰ ਮੇ ਨ ਸਾਧੁਪਨ, ਦੋਊਪਨ ਦੇਖਿਯਤ ਆਪ ਹੀ ਕੇ ਮਗ ਮੇ । There is no bravery in sadhus, and no holiness in warriors, but both aspects are seen in your path oh Guru Gobind Singh! ਗ੍ਵਾਲ ਕਵਿ ਅਦਭੁਤ ਬਾਤੇਂ ਕਹੋਂ ਕੌਨ ਕੌਨ, ਭੋਨ ਭੋਨ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਪਗ ਪਗ ਮੇ । The Poet Gwaal says, what can I say about your wonderous words?! In each section, in each stanza, in each word, there is such radiant illumination! ਸਿੱਖ ਜੇ ਤਿਹਾਰੇ ਸਭ ਸੰਗਯਾ ਮਾਹਿ ਸਿੰਘ ਭਏ, ਸਮਰ ਮੇ ਸਿੰਘ ਭਏ ਸਿੰਘ ਭਏ ਜਗ ਮੇ । Your Sikhs in keeping company with you have all been called Singhs *Tigers*, In warfare they became Tigers, and Tigers they are amongst the world Gurpachāsā (1860 CE), author: Gwaal Kavi The poet Gwaal was a court poet of Maharaja Sher Singh in Lahore before spending his later years in the court of Nabha under Maharaj Jaswant Singh and Maharaja Bharpoor Singh. [[Dasam]]