ਝਟ ਕਰ ਝਟਕਾ ਸੂਰ ਕਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਇ । Wild boar meat was requested by Shahid Bhai Mani Singh, that it quickly be killed *jhatka* ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਥੀਂ ਆਦਿ ਲੈ ਬੰਦਈਅਨ ਦੀਯੋ ਛਕਾਇ । This was distributed to all the congregation of the Bandai Sikhs, including Sangat Singh. ਲਾਇ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭੀ ਨੀਲੰਬਰ ਪਹਿਨਾਇ । A judgement was handed out and they were all forgiven after dressing in Blue. ਭਰਮ ਭੇਦ ਸਬ ਮਿਟ ਗਯੋ ਭਈ ਏਕਤਾ ਆਇ । All the differences were destroyed and unity came within the Panth. Shahid Bilas *1800s*, author: Seva Singh Page 78 ![[shikar.jpg]] [[Blue Bana]]