ਸ੍ਰੀਗੁਰੁਰੁਵਾਚ । The Exalted Guru's Speech:⁣ ⁣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਿਲਾਪ ਤੂੰ, ਜੋ ਸਿਖ ਚਹੈ ਸੁਜਾਨ ।⁣ ਜਨਮਾਦਿਕ ਦੁਖ ਨਾਸ ਪੁਨਿ, ਭ੍ਰਾਂਤਿਜਨ੍ਯ ਤਿਹਿਂ ਮਾਨ ।੩੧|⁣ Oh clever Sikh *student*, this Supreme-Bliss *Paramanand* that you desire to attain, and the destruction of suffering of reincarnation - you should regard that desire as born of error *that it is a mistake*. ⁣ ⁣ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸ੍ਵਰੂਪ ਤੂੰ, ਨਹਿਂ ਤੋਮੈ ਦੁਖ ਲੇਸ । ⁣ ਅਜ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਿਤ, ਜਿਨ ਆਨੈ ਹਿਯ ਕਲੇਸ ।੩੨|⁣ You Are The form of Supreme-Bliss, which isn't affected in the slightest by suffering. You are That which is never born, everlasting, the ever-growing Consciousness, and in whose heart affliction has never entered. ⁣ ⁣ Vichar Sagar, Chapter 4⁣ Author: Nischal Das - Dadupanthi Photo: Akali Phoola Singh, held at the National Army Museum UK, 'The Kingdom of the Punjab. Its Rulers and Chiefs', 1865 (c). ![[akali ji.jpg]]